ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา สุขกระสานติ

Vasana Sukkrasanti

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1208/3
Phone: 02-218-5154
Fax: 02-255-2287
Email: Vasana.C@Chula.ac.th

การศึกษา

: M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand
: B.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Database

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
  1. V. Sukkrasanti and P. Lerdkasem, An error bound on Uniform approximation of bounded function by Bernstein polynomial,International Mathematical Forum, 3(2008), 29 – 32.

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 21 May 2014