ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สมบัติบริบูรณ์

Surachai Sombatboriboon

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1008/3
Phone: 02-218-5159
Fax: 02-255-2287
Email:

การศึกษา

1987 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1983 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

  1. ดำรงค์ ทิพย์โยธา, สุรชัย  สมบัติบริบูรณ์  และ ณัฏฐนาถ  ไตรภพ, แคลคูลัส 2 , โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548, 368 หน้า. (ปรับปรุงใหม่)
  2. สุรชัย  สมบัติสมบูรณ์ และ ณัฐนาถ  ไตรภพ, แคลคูลัส 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537,  368 หน้า.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 21 May 2014