ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ คมฤทัย

Sujin Khomrutai, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/14
Phone: 02-218-5219
Fax: 02-255-2287
Email: sujin.k@chula.ac.th
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/

การศึกษา

2009 : Ph.D. (Mathematics), University of Notre Dame, USA
2004 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
2002 : B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Nonlinear Partial Differential Equations

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
 

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 16 Aug 2016