ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญศิริ

Somjai Boonsiri, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/18
Phone: 02-218-5161
Fax: 02-255-2287
Email: Somjai.B@gmail.com
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~bsomjai/

การศึกษา

2002 : D.Eng. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
1992 : M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand
1984 : B.Sc. (Mathematics), Chiang Mai University, Thailand

สาขางานวิจัย

  • Component – Based Software Engineering
  • Service – Oriented Architecture
  • Software Reuse

ผลงานตีพิมพ์

1. S. Boonsiri, R. C. Seacord, and D. Mundie, Rule-Based COTS Integration , Journal of Research in Practice of Information Technology35(3)(2003),197-204.

2. S. Boonsiri, Robert C. Seacord, and Russ Bunting, Automated Component Ensemble Evaluation , International Journal of Information Technology (IJIT),8(1)(2002).

3.  R. C. Seacord, D. Mundie, and Somjai Boonsiri, K-BACEE: Knowledge-Based Automated Component Ensemble Evaluation , Proceedings of the 27 th IEEE EUROMICRO Conference,(2001).

4.  R. C. Seacord, D. Mundie, and Somjai Boonsiri, K-BACEE: A Knowledge-Based Automated Component Ensemble Evaluation Tool , Technical Note CMU/SEI-2000-TN-015.

หนังสือ

1. สมใจ บุญศิริ และภัทรสินี ภัทรโกศล , “ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” , พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท เอ. อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด, 2540.

2. สมใจ บุญศิริ และคณะ , “ อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการ” , สำนักพิมพ์ เอส. ดี. เพรส จำกัด, 2539.

3. สมใจ บุญศิริ , “ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอบเอ็นทรานซ์” , วารสารวิทยบริการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2535 หน้า 53-61

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 21 May 2014