รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

Pimpen Vejjajiva, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office:
Phone:
Fax: 02-255-2287
Email: pimpen.v@chula.ac.th

การศึกษา

2003 : Ph.D. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1998 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1988 : (Doctor of Dental Surgery), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Mathematical Logic

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
  1. P. VejjajivaS. Panasawatwong, A Note on Weakly Dedekind Finite Sets, Notre Dame Journal of Formal Logic55(3) (2014), 413-417.
  2. P. Vejjajiva, Extended Curry-Howard Terms for Second-Order Logic, Mathematical Logic Quarterly59(4-5) (2013), 274-285.
  3. S. Panasawatwong, P. Vejjajiva, Some Remarks on Cardinal Arithmatic without Choice, ScienceAsia39(1) (2013), 91-94.
  4. B. Skulkiat, P. Vejjajiva, M. E. Hall, Computability via the Lambda Calculus with Patterns, Journal of Mathematics Research, 2(4) (2010), 157-166.
  5. P. Vejjajiva, A. Thamrongthanyalak, A Simple Proof of Silver’s Theorem, Journal of Mathematics Research, 2(2) (2010), 81-84.
  6. A. Thamrongthanyalak, P. Vejjajiva, A Note on the Existence of the Integers and Rationals, ScienceAsia, 35(4) (2009), 396-399.
  7. P. Vejjajiva, Abbreviation Templates, Southeast Asian Bulletin of Mathematics30(4) (2006), 763-777.
  8. P. Vejjajiva, A Direct Proof of Strong Normalization for Full Constructive Second-Order Logic, Southeast Asian Bulletin of Mathematics28(5) (2004), 887-902.
  9. P. Vejjajiva, M. E. Hall, A Lambda-Calculus with Patterns, Proceedings of the International Conference on Algebra and Its Applications(ICAA 2002), (2002), 266-277.

หนังสือ

  1. ระบบจำนวน (Number Systems), 2558

อื่นๆ

Cited Publication:

    A Lambda-Calculus with Patterns; P. Vejjajiva and M. E. Hall cited by Technical Report: Pattern Matching and Exceptions Handling for Bulk Synchronous Parallel ML; F. Dabrowski, Laboratory of Algorithms, Complexity and Logic, University of Paris XII, France, 2003.

Award:

   Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation Award for academic excellence in the Master program in Mathematics, Chulalongkorn University, 1998


แก้ไขล่าสุด: 21 Sep 2018