รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ชาวหา

Phichet Chaoha, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/21
Phone: 02-218-5214
Fax: 02-255-2287
Email: phichet.c@chula.ac.th
Personal Website: http://www.math.sc.chula.ac.th/~phichet

การศึกษา

2001 : Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
1997 : M.S. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
1995 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Topology of Fixed Point Sets and Convergence Sets

ผลงานตีพิมพ์


Other External Link(s) for Publications

หนังสือ

  1. พิเชฐ ชาวหา, หนังสือ ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต (Algebraic Topology), ก.พ. 2550, 122 หน้า, ISBN 978-974-7101-54-6.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 23 Dec 2015