ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล

Pattarasinee Bhattarakosol, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1008/5
Phone: 02-218-5158
Fax: 02-255-2287
Email: pattarasinee.b@chula.ac.th

การศึกษา

1996 : Ph.D. (Computer Science), Wollongong University, Australia
1986 : M.Sc. (Applied Statistics)), National Institute of Development Administration, Thailand
1983 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

 • Software Engineering
 • Network Security Management
 • Network Performance and Reliability Management
 • Digital Right Management Technique
 • Apply Concept Mapping to Capture Requirements from Software Contracts
 • The Development of A Software System for Data Management and Presentation for Biodiversity Research and Training Program
 • The Development and Implementation of A Researcher Information System
 • Design and Implement of a Spine Telediagnostics System
 • Software Modeling
 • Intranet System Design and Implementation Using Informix
 • Compiler for Thai Programming Language
 • The Development and Implementation of A Research Information System
 • Performance Masurement of Various Platforms Based on Sorting Models
 • Distributed Data Processing Based UNIX File Systems
 • Presentation of Consistent Information from Independent Databases  (Ph.D. dissertation)
 • Student Information System Support Using Storage And Information Retrieval System (STAIRS) (MS dissertation)

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 

Year 2014

 1. Nilobon, N., Bhattarakosol, P., Authentication Indicators Based Bio-Detection Function with Text-based CAPTCHA, International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Vol. 8, No. 1, 2014, pp. 10-18. [SJR=0.594 – Scopus: 2012]
 2. Gurung,J., Bhattarakosol, P., Impacts of ICT Policy towards Bhutan Private Sector Development, Journal of Convergence Information Technology(JCIT), Vol. 9, No. 3, 2014, pp. 109-119. [SJR=0.547 – Scopus: 2012]
 3. Wattana, M., Bhattarakosol, P., Patrol Packet Algorithm: A Modified Flooding Technique for High Performance Search, Chiang Mai Journal of Science, in press.

Year 2013

 1. Tenzin,S., Bhattarakosol, P., SUCCESSIVE FACTORS OF BHUTANESE EDUCATION BASED COMPUTER TECHNOLOGY, International Journal of Current Research, Vol. 5, No. 10,2013, pp. 2850-2854.
 2. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., Weight-Adjusting Strong Distinguishing Attack, International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Vol. 7, No. 7, 2013, pp. 145-154. [SJR=0.310 – Scopus: 2011]
 3. Wattana, M., Bhattarakosol, P., Specific Information Search Protocol (SISP): A Smart Search Protocol for Information and Image Search, International Journal on Information Processing and Management, Vol. 4 (3) (2013), 134-145. [SJR=0.436 – Scopus: 2012].
 4. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., Enhancing the Performance of Proxy Cache Management through Browsing Behavior-based Learning Mechanism, International Journal on Information Processing and Management, Vol. 4 (4) (2013), 1-13. [SJR=0.436 – Scopus: 2012].
 5. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., Solving the Learning Parity with Noise’s Open Question, Information Processing Letters, Vol.113, 2013, pp.562-566. [IF=0.455 – ISI 2012]
 6. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., Integration of a recommender system for Web cache management, Maejo International Journal of Science and Technology, Vol.7, No. 2, 2013, pp. 232-247. [IF=0.258 – ISI: 2011]

Year 2012

 1. Kaewmahingsa, K., Bhattarakosol, P., Mobile Cloud System: A Solution for Multimedia Retrieval via Mobile Phones, Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 36-40.
 2. Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han, S., EEMTI: An Extending Framework for Nested Web Service Verification,Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 128-133.
 3. Pugsee, P., Bhattarakosol, P., Extracting Pattern Meanings for Interpretation Based on Surrounding Word Relations of Serial Verbs,Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 438-442.
 4. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., The Alternative Approach for the Strong Distinguishing Attack, Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 527-531.
 5. Tamang, T., Bhattarakosol, P., Uncover Impact Factors of Text-based CAPTCHA Idenification, Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 556-560.
 6. Nonsrichai, K., Bhattarakosol, P., A New Alternative of an Authentication System Using the Eye Vision Ability, Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 561-565.
 7. Norbu, K., Bhattarakosol, P., Factors Towards the Effectiveness of CAPTCHA, Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), Seoul, Korea, 3-5 December 2012, pp. 566-570.
 8. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., ENHANCING THE QOS OF PROXY CACHE USING THE SQUID LOG FILE, Proceedings of International Conference on Internet Studies, Bangkok, Thailand, 17-18 August 2012.
 9. Nanglae, N., Bhattarakosol, P., A Study of Human Bio-Detection Function Under Text-Based CAPTCHA System, Proceedings of the 11th IEEE/ACIS  International Conference on Computer and Information Science, Shanghai, China, 30 May-1 June 2012, pp. 139-144.
 10. Chamlertwat, W., Bhattarakosol, P., Rungkasiri, T., Discovering Consumer Insight from Twitter via Sentiment Analysis, Journal of Universal Computer Science, Vol. 18, No. 8, 2012, pp. 973-992. [IF=0.398 – ISI: 2011], [SJR=0.822 – Scopus: 2011]
 11. Pugsee, P., Rivepiboon, W., Bhattarakosol, P., Capturing Knowledge for Interpretation based on Surrounding words of Consecutive Serial Verb Constructions, Chiang Mai Journal of Science, Vol. 39, No. 2, 2012, pp. 139-161.
 12. Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han, S., A trustable software with a dynamic loop control mechanism,International Journal of Information Technology, Communications and Convergence, Vol. 2, No. 1, 2012, pp. 54-70.
 13. Sukul, A., Chang, J. M., Bhattarakosol, P., An Unbound Network Coding for Extended IEEE 802.16j Multihop Relay Network,International Journal of Distributed Sensor Networks, Vol. 2012, 2012. [IF=0.203 – ISI: 2011], [SJR=0.208 – Scopus: 2011]

Year 2011

 1. Sukul, A., Bhattarakosol, P., Range Extended Multi-hop Relay Network with Network Coding Relay, Proceedings of World Congress on Engineering and Computer Science 2011, Vol. 2, San Francisco, California, USA, 19-21 October 2011, pp. 814-816.
 2. Chamlertwat, W., Bhattarakosol P., Rungkasiri, T., Can we Trust Information from Microblog Sentiment Analysis?, Proceedings of Shanghai International Conference on Social Science 2011 (SICSS 2011), Shanghai, China, 17-20 August 2011.
 3. Chamlertwat, W., Bhattarakosol P., Haruechaiyasak, C., Improving Sentiment Analysis on Twitter with Intention Classification,Proceedings of the 3rd  International Conference on Computer Engineering and Applications (ICCEA 2011), Vol. 1, Haikou, China, 15-17 July 2011, pp. 254-258.
 4. Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han, S., Trutable Web Services with Dynamic Confidence Time Interval, Advances in Information Sciences and Service Sciences, Vol. 3, No. 4, Advanced Institute of Convergence Information Technology (AIOIT), Korea, 2011, pp. 48-58.

Year 2010

 1. Srisujjalertwaja, W., Bhattarakosol, P., AN EMPIRICAL STUDY ON MULTICRITERIA SCHEDULING, Journal on Computing and Informatics, Vol. 29, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovakia), 2010, pp. 1181-1192. [IF=0.239 – ISI: 2011]
 2. Theera-angkananon, K., Bhattarakosol, P., BENPro: A Blinding Protection Method in Digital Right Management, Proceedings of the 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT2010), Vol. 1, Seoul, Korea, 30 November-2 December 2010, pp. 533-538.
 3. Bhattarakosol, P., Tiewthanom, P., Chiwiriya, S., Bus Information System: A Smart Partner for Commuters, Proceedings of the 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT2010), Vol. 1, Seoul, Korea, 30 November-2 December 2010, pp. 12-17.
 4. Klangpraphan, P., Bhattarakosol, P., Detect image spam with content base information retrieval, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 4, Chengdu, China, 9-11 July 2010, pp. 505-509.
 5. Wattana, M., Bhattarakosol, P., Han, S., Information Searching Protocol for Color Image (ISPCI), Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 4, Chengdu, China, 7-10 July 2010, pp. 500-504.
 6. Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., A Trustable Software with A Dynamic Loop Control Mechanism,Proceedings of the 5th International Conference on Future Information Technology (FutureTech2010), Busan, Korea, 21-23 May 2010, pp. 1-6.
 7. Klangpraphan, P., Bhattarakosol, P., PIMSI: A partial image spam inspector, Proceedings of the 5th International Conference on Future Information Technology (FutureTech2010), Busan, Korea, 21-23 May 2010, pp. 1-6.
 8. Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han, S., Trutable Web Services with Dynamic Confidence Time Interval,Proceedings of the 4th International Conference on New Trends in Information Science and Service Science (NISS2010),Gyeongju, Korea, 11-13 May 2010, pp. 78-83.
 9. Sukul, A., Bhattarakosol, P., Network Coding-Based Relay for IEEE 802.16j Multi-hop Relay Network, Proceedings of the 12th International Conference on Advance Communication Technology 2010 (ICACT 2010), Vol. 2, Phoenix Park, Korea, 7-10 Febuary 2010, pp. 975-979.

Year 2009

 1. Klangpraphan, P., Bhattarakosol, P., E-mail authentication system: A spam filtering for smart senders, Proceedings of the 2nd International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human (ICIS 2009), Vol. 403, Seoul, Korea, 24-26 November 2009, pp. 534-538.
 2. Phoorivatana, P., Bhattarakosol, P., A HIGH QUALIFICATION BIOMETRIC FOR MOBILE INTRUDER DETECTION, Proceedings of the 8th International Conference on e-Business (iNCEB 2009), Bangkok, Thailand, 29-30 October 2009, pp. 66-71.
 3. Nawalikit, N., Bhattarakosol, P., SBTAR: An Enhancing Method for Automate Test Tools, Journal of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 32, August 2009, pp. 754-758. [SJR=0.199 – Scopus: 2011]
 4. Nawalikit, N., Bhattarakosol, P., SBTAR: An Enhancing Method for Automate Test Tools,  Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 56, Singapore, 26-28 August 2009, pp. 748-753.
 5. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., INTELLIGENT CACHE FARMING ARCHITECTURE WITH THE RECOMMENDER SYSTEM, Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC)Vol. 4, No. 2, June 2009, pp. 206-219. [SJR=0.169 – Scopus: 2011]
 6. Watttana, M., Bhattarakosol, P., Patrol Packet (PTP) for Routing Algorithm of Information Searching Protocol (ISP), Proceedings of the 1st International Conference on Future Networks (ICFN 2009), Bangkok, Thailand, 7-9 March 2009, pp. 244-248.
 7. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., Intelligent Caching Algorithm for Web Cache Farming System, Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Information Networks & Business Information System (WINBIS 09), Kathmandu, Nepal, 27 February-1 March 2009.
 8. Watttana, M., Bhattarakosol, P., Information Searching Protocol for E-Commerce (ISPEC), Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Information Networks & Business Information System (WINBIS 09), Kathmandu, Nepal, 27 February-1 March 2009.
 9. Saevanee, H., Bhattarakosol, P., Enhancing Authentication on Touch Screen Interface, Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Information Networks & Business Information System (WINBIS 09), Kathmandu, Nepal, 27 February-1 March 2009.
 10. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., Enhancing Cryptographic Secure PRBG by Appling Permutation on x2 mod n Generator,Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Information Networks & Business Information System (WINBIS 09), Kathmandu, Nepal, 27 February-1 March 2009.
 11. Saevanee, H., Bhattarakosol, P., Authenticating user using keystroke dynamics and finger pressure, Proceedings of the 6th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2009), Las Vegas, Nevada, USA, 10-13 January 2009, pp. 1-2.

Year 2008

 1. Saevanee, H., Bhattarakosol, P., User Authentication using Combination of Behavioral Biometrics over the Touchpad acting like Touch screen of Mobile Device, Proceedings of International Conference on Computer and Electrical Engineering 2008 (ICCEE 2008), Phuket, Thailand, 20-22 December 2008, pp. 82-86.
 2. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., Chain Rule Protection over the Internet Using PUGGAD Algorithm, Proceedings of International Conference on Computer and Electrical Engineering 2008 (ICCEE 2008), Phuket, Thailand, 20-22 December 2008, pp. 492-496.
 3. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., Intelligent Cache Farming  Architecture with the Recommender System, Proceedings of International Conference on Network Applications, Protocols and Services (NetApps2008), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 21-22 November 2008.
 4. Watttana, M., Bhattarakosol, P., Patrol Packet Algorithm: a smart routing algorithm for the naming system, Proceedings of International Conference on Network Applications, Protocols and Services (NetApps2008), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 21-22 November 2008.
 5. Yenyuak, S., Bhattarakosol, P., Risk Management in Software Purchasing: An Empirical Study of Thai Companies, Proceedings of the 7th International Conference on e-Business 2008 (INCEB 2008), Bangkok, Thailand, 6-7 November 2008, pp. 109-114.
 6. Tanchotsrinon, W., Bhattarakosol, P., Enhancing Services in Healthcare System using Overlapping Network Models, Proceedings of the 7th International Conference on e-Business 2008 (INCEB 2008), Bangkok, Thailand, 6-7 November 2008, pp. 128-134.
 7. Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., How to Obtain High Security Over the E-commerce System, Proceedings of the 7th International Conference on e-Business 2008 (INCEB 2008), Bangkok, Thailand, 6-7 November 2008, pp. 135-139.
 8. Hiranpongsin, S., Bhattarakosol, P., Intelligent cache farming Architecture for E-Business services, Proceedings of the 7th International Conference on e-Business 2008 (INCEB 2008), Bangkok, Thailand, 6-7 November 2008, pp. 140-147.

Year 2007

 1. Bhattarakosol, P., Suttichaya, V., Multiple Equivalent Scale Scans An Enhancing Technique for Malwax Detection, Proceedings of the 2nd International Conference on Systems and Networks Communications (ICSNC 2007), 1, Cap Esterel, France, 25-31 August 2007.
 2. Sukaneeyuth P., Piumsomboon A., Bhattarakosol, P., Computer Program for Phytoplankton Volumetric Calculation, Journal of Science (Section T), Vol. 6, Special issue 1, 2007, pp. 175-186.

Year 2006

 1. Hirankerd, K., Bhattarakosol, P., Computer Virus Signature Model for Detection Engine, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 13-15 November 2006, pp. 211-217.
 2. Sukul, A., Bhattarakosol, P., Adaptive travel time Path Selection in Hierarchical Index Road Network, Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Taipei, Taiwan, 8-11 October, 2006, pp. 1682-1687.
 3. Bhattarakosol, P., Preechaveerakul, L., Information Searching Protocol: a smart protocol for specific content search over Internet,Proceedings of SPIE in Communication and Multimedia Technologies, Boston, Massachusetts, USA, Vol. 6391, 1-4 October 2006, pp. 63910J-1-63910J-8. [SJR=0.214 – Scopus: 2011]
 4. Bhattarakosol, P., Phacharoen, W., Preechaveerakul, L., An Agent-Based Design Software: A CSCW Model for Software Design Tool,Proceedings of International Conference on Software Engineering Research and Practic, Las Vegas, Nevada, USA, 26-29 June 2006, pp. 1023-1028.
 5. Preecjaveerakul, L., Bhattarakosol, P., Intelligent Naming System: An Alternative for Enterprise Naming Management, International Journal of Computer Science and Applications, Vol. 3, No. 1, March 2006, pp. 92-103. [SJR=0.203 – Scopus: 2011]

Year 2005

 1. Deeprasertkul, P., Bhattarakosol, P., O’Brien, F., Automatic Detection and Correction of Programming Faualts for Software Applications, Journal of Systems and Software, Vol. 78, No. 2, 2005, pp. 101-110. [IF=0.836 – ISI: 2011], [SJR=1.164 – Scopus: 2011]
 2. Laohavironkul, T., Bhattarakosol, P., Requiements Capturing Methods Based Concept Mapping, Proceedings of the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 1, Olando, Florida, USA, 10-13 July 2005, pp. 364-368.
 3. Bhattarakosol, P., Srisujjalertwaja, W., Ageneric Quality of Service Management Model for Network-aware Application, Proceeding of IEEE Electro/Information Technology Conference, Lincoln, Nebraska, USA,  22-25 May 2005.
 4. Srisujjalertwaja, W., Bhattarakosol, P., A Generic Model for an Adaptive QoS Management Application, Proceedings of the 4th International Symposium on Information and Communication Technologies, Cape Town, South Africa, 3-6 January 2005, pp. 99-104.

Year 2004

 1. Bhattarakosol, P., Srisujjalertwaja, W., Customer-oriented Policy for Proxy Management System, Proceedings of International Computer Symposium, Taipei, Taiwan, 15-17 December 2004, pp. 1168-1173.
 2. Bhattarakosol, P., Preechaveerakul, L., How to Use One Name for Many Sites?, Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications, Vol. 1, Orlando, Florida, USA, 21-25 July 2004, pp. 57-62.
 3. Bhattarakosol, P., Ngamaramvaranggul, V., An Internet Web Management Policy for Government Organisation, Proceedings of the 18th APAN Conference, Cairns, Australia, 2-7 July 2004, pp. 249-255.
 4. Preechaveerakul, L., Bhattarakosol, P., Is It Possible to Use One Name for Many Sites?, Proceedings of International Conference of Internet Computing (IC’04), Vol. 1, Las Vegas, Nevada, USA, 21-24 June 2004, pp. 360-365. [SJR=0.126 – Scopus: 2007]
 5. Preechaveerakul, L., Bhattarakosol, P., One Name – Many Objects – One Result: A Possible Solution for Naming System, Proceedings of the 3rd International Symposium on Information and Communication Technologies, Las Vegas, Nevada, USA, 16-18 June 2004, pp. 63-67.
 6. Bhattarakosol, P., A PERSPECTIVE IN COMPUTER ETHICS, MANUSYA: Journal of Humanities, Special Issue No. 8, 2004, pp. 62-67.
 7. Thadadech, A., Bhattarakosol, P., O’Brien, F., A Data Validation Method in Requirement Specification of Software Application,Proceedings of IASTED International Conference Software Engineering, Innsbruck, Austria, 17-19 February 2004, pp. 236-241.

Year 2003

 1. Bhattarakosol, P., IT Direction in Thailand: Cultivating and E-Society, IT Professional, IEEE JOURNALS & MAGAZINES, Vol. 5, No. 5, September-October 2003, pp. 16-20. [SJR=0.441 – Scopus: 2011]
 2. Deeprasertkul, P., Bhattarakosol, P., O’Brien, F., SOFTWARE FAULT DETECTION in C PROGRAMS, Proceedings of the 12th International Conference on Intelligent and Adaptive Systems and Software Engineering, San Francisco, California, USA, 9-11 July 2003, pp. 192-195.

Year 2002

 1. Prechaveerakul, L., O’Brien, F., Castro, M., Bhattarakosol, P., Intelligent DNS-based Naming System Mechanism, Proceedings of the 1st Workshop on the Internet Telecommunications and Signal Processing, Wollongong, Australia, 9-11 December 2002, pp. 129-133.

Year 2001

 1. Bhattarakosol, P., Vutthichaiworakul, J., Castro, M., A DATA TRANSFER MODEL FOR THE FILE TRANSFER PROTOCOL, Proceedings of International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT’2001), Bangkok, Thailand, 28-30 May 2001, pp. 213-221.
 

หนังสือ

 1. ภัทรสินี ภัทรโกศล, เครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์. 2555. จำนวน 538 หน้า.
 2. Pattarasinee Bhattarakosol, Watcharaporn Tanchotsrinon, QoS Guaranteed Based Network Management Policies in the Integration of Wired and Wireless Architecture of a Healthcare Network. New York USA: INFORMATION SCIENCE REFERENCE. 2010. จำนวน 380 หน้า.
 3. Pattarasinee Bhattarakosol, Interactions among Thai Culture, ICT, and IT Ethics. London UK: IDEA GROUP REFERENCE. 2007. จำนวน 222 หน้า.
 4. ภัทรสินี ภัทรโกศล, สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์. 2550. จำนวน 435 หน้า.
 5. ภัทรสินี ภัทรโกศล, สมใจ บุญศิริ. ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์เอ อาร์. 2538. จำนวน 185 หน้า.
 6. ภัทรสินี ภัทรโกศล, ครรชิต จามรมาน, สมใจ บุญศิริ.2538 “การวิจัยการวางระบบเครือข่ายในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. วารสารวิทยาศาสตร์. 49(1): 49-53.
 7. ภัทรสินี ภัทรโกศล. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. สำเนาเป็นเล่มที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2537. จำนวน 49 หน้า. ใช้ประกอบการอบรมและจำหน่ายแก่พนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
 8. ภัทรสินี ภัทรโกศล. “ระบบฐานข้อมูลหลากหลายแบบกระจาย”. วารสารคอมพิวเตอร์รีวิว. ฉบับที่ 116-118 ปีที่ 11 (เมษายน 2537 – มิถุนายน 2537). จำนวน 17 หน้า.
 9. ภัทรสินี ภัทรโกศล, การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือข่ายด้วยภาษาเออร์แลง. 2544 กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาฯ พิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นหนังสือประกอบการสอนรายวิชา 2301370 Computer Network Programming, มีทั้งหมด 9 บท รวม 160 หน้า. เผยแพร่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ.
 10. ภัทรสินี ภัทรโกศล, ครรชิต มาลัยวงศ์, ยืน ภู่วรวรรณ, ปัญญา เปรมปรีดิ์, สำรวย กมลายุตต์. “ประสบการณ์วิชาชีพ: เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ” เล่มที่ 1 กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. เป็นตำราบังคับสำหรับวิชา 96409 ประสบการณ์วิชาชีพ: เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มีทั้งหมด 7 หน่วย รวม 420 หน้า
 11. ภัทรสินี ภัทรโกศล, สันติ สุรรัตน์, ราเมศวร์ ศิลปพรหม, ประดินันท์ อุปรมัย,ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ประมวญ บุญยะโหตระ, วิจิตร ศรีสอ้าน, ประวีณ ณ นคร, สวนิต ยมาภัย, สมพิศ คูศรีพิทักษ์, นภาลัย สุวรรณธาดา, ธรรมรส โชติกุญชร. “ประสบการณ์วิชาชีพ: เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ” เล่มที่ 2 กรุงเทพ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. เป็นตำราบังคับสำหรับวิชา 96409 ประสบการณ์วิชาชีพ: เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มีทั้งหมด 8 หน่วย รวม 477 หน้า

อื่นๆ

ผู้อำนวยการโครงการ CU Gateway สู่สังคมไทย


แก้ไขล่าสุด: 30 May 2018