ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ ปักษี

Pakawan Pugsee, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: Mahavachirunahit 1309/3
Phone: 02-218-5170
Fax: 02-255-2287
Email: pakawan.p@chula.ac.th

การศึกษา

: Ph.D. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
: M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand
: B.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Software Engineering, Semantic Analysis, Data Mining

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 

P. Pugsee, T. Chongvisuit and K. Na Nakorn, “Subjectivity Analysis for Airline Services from Twitter,” Proceedings of  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, pp. 944-947, July 1-4, 2014.

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 06 Nov 2018