ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ฟักสุวรรณ

Ouamporn Phuksuwan, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/12
Phone: 02-218-5219
Fax: 02-255-2287
Email: ouamporn.p@chula.ac.th

การศึกษา

2010 : Ph.D. (Mathematics), University of East Anglia, UK
: M.S. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
: B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 17 Mar 2016