รองศาสตราจารย์ณัฏฐนาถ ไตรภพ

Nattanard Triphop

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1008/4
Phone: 02-218-5159
Fax: 02-255-2287
Email: tnattana@chula.ac.th

การศึกษา

1988 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1983 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
  1. N. Triphop, A. Harnchoowong and Y. Kemprasit, Multihomomorphisms between Cyclic Groups., Set-valued Mathematics and Applications1(1)(2008),9-18.
  2. S. Chaopraknoi and N. Triphop, Regularity of Semihypergroups of Infinite Matrics., Thai Journal of Mathematics, Special Issue, (2006), 7-11.
  3. P. Pongsriiam, T. Khemaratchatakumthorn, I. Termwuttipong and N. Triphop, On Weak Contiunity of Functions., Thai Journal of Mathematics3(1)(2005), 7-16.
  4. P. Pongsriiam, T. Khemaratchatakumthorn, I. Termwuttipong and N. Triphop, Some Reemarks on Symmetric Continuity of Functions., Thai Journal of Mathematics, Special Issue, (2004), 31-36.
  5. P. Pongsriiam, T. Khemaratchatakumthorn, I. Termwuttipong and N. Triphop, Symmetrically Continuous., East-West Journal of Mathematics, Special Issue for contribution in NCAM 2003-2004, (2004), 89-100.
  6. Y. Kemprasit and N. Triphop, Some Matrix Groups Admitting Skew-Semifield Structure, East-West Journal of Mathematics3(1)(2001), 11-22.
  7. S. Sombatboriboon, D.K. Thomas and N. Triphop, A Criterion for Starlikeness. Indian Journal Pure Appl. Math.25(12)(1994),1291-1293.
 

หนังสือ

  1. ดำรง ทิพย์โยธา, สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ และ ณัฐนาถ ไตรภพ แคลคูลัส 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 2548, 368 หน้า(ปรังปรุงใหม่).
  2. ดำรง ทิพย์โยธา, ยุวรีย์ พันธ์กล้า และ ณัฐนาถ ไตรภพ แคลคูลัส 1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 2547, 416 หน้า.
  3. สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ และ ณัฐนาถ ไตรภพ แคลคูลัส 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 2537, 368 หน้า.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 19 May 2014