รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ ใจดี

Nattakarn Chaidee, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/12
Phone: 02-218-5163
Fax: 02-255-2287
Email: nattakarn.c@chula.ac.th

การศึกษา

2005 : Ph.D. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
2001 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1999 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Probability Theory

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
  1. N. Chaidee and M. Tuntapthai, Berry – Esseen Bounds for Random Sums of Non – i.i.d. Random Variables, International Mathematical Forum, 4(2009), 1281 – 1288.
  2. N. Chaidee and K. Neammanee, Berry-Esseen bound for indepentdent random sum via Stein’s method., International Mathematical Forum3(2008),721-738.
  3. Y. Punkla and N.Chaidee, Normal approximation of number of isolated vertices in a random graph., Thai Journal of Mathematics,4(2006),1-10.
  4. K. Neammanee and N. Chaidee, Stein’s method for Cauchy approximation. Thai Journal of Mathematics1(2003),69-78.
  5. K. Neammanee and N. Chaidee, Convergence of distribution functions of random sums of independent random variables with finite variances., Stochastic modeling and application6(2003),32-47.

หนังสือ

ณัฐกาญจน์ ใจดี “ผลคุณอนันต์ของจำนวนจริง” วารสารคณิตศาสตร์ 52, 590-592 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2005 – มกราคม 2551) : 8-13.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 18 Jul 2017