ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

Jiraphan Suntornchost, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/4
Phone: 02-218-5170
Fax: 02-255-2287
Email: jiraphan.s@chula.ac.th

การศึกษา

2012 : Ph.D. (Mathematical Statistics), University of Maryland, College Park, USA
2009 : M.A. (Mathematical Statistics), University of Maryland, College Park, USA
2004 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
2002 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Probability Theory, Mathematical Statistics, Statistical Modelling,  Stochastic Processes, Actuarial Mathematics, Mathematical Finance.

ผลงานตีพิมพ์

 1.  A. Angkunsit and J. Suntornchost, “Variable Selection in Multivariate Linear Regression Models Subject to Sampling Errors”, Chamchuri Journal of Mathematics, Vol 10, 28-52, 2018.

 2. P. Sumritnorrapong, K. Neammanee, and J. Suntornchost, “Exponential Bounds  via Stein’s Method and Exchangeable Pairs”, Accepted, to be appeared in ScienceAsia, 2018.

 3. P. Sumritnorrapong, K. Neammanee, and J. Suntornchost, “An improvement of a Non-Uniform Bound for Central Limit Theorem”, Communication in Statistics, 2018.

 4. T. Puttanukul, J. Suntornchost and N. Chaidee, “Complete Convergence for a sequence of coordinatewise widely orthant dependent random vectors in Hilbert Spaces”, Proceeding of STT42, 673  – 679, 2017

 5. N. Lenghoe, and J. Suntornchost, “Variable Selection for Linear Regression Model with General Variance”, Journal of Applied Statistics: Information and Technology, 2017, 22-31.

 6. J. Kantalo and J. Suntornchost, “A Two-parameter Weighted Inverse Lindley Distribution and Applications”,Journal of Applied Statistics: Information and Technology, 2017, 8-21.

 7. S. Kanokhilunyakorn and J. Suntornchost, “Hypothesis Testing for Slope Heterogeneity for Three Dimensional Panel Data Model”, Proceedings of the 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM2017), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, STA-02-1-STA-02-14,2017

 8. T. Thanodomdech, J. Suntornchost and N. Chaidee, “The Strong Law of Large Numbers for Non-identically Distributed Random Variables”, The proceeding of the Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2016 (APAM 2016), 33-42, 2016.

 9. T.Chanpana, N.Chaidee and J.Suntornchost, “Multi-Dimensional Asymmetric and Non-Uniform Gambler’s Ruin problem with Two Players”, East-West Journal of Mathematics, Vol 18, No. 1, 52-62, 2016.

 10. P. Lahiri and J. Suntornchost, “Variable Selection for Linear Mixed Models with Applications in Small Area Estimation”, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Vol. 77-B, Part 2, 312-320, 2015.

 11. T.Chanpana, N.Chaidee and J.Suntornchost, “The Three-Dimensional Non-Uniform and Asymmetric n-Player Game with Equal initial fortunes”, East-West Journal of Mathematics, 17, No. 1, 1-13, 2015.

 12. E.V. Slud, and J. Suntornchost, “Parametric Survival Densities and Regression from Phase-Type Models”, Lifetime Data Analysis, 2014.

 13. J. Suntornchost, E.V. Slud, and R. Wei, “An Age-Segmented Poisson Log-Bilinear model for Sex- and Cause-Specic Mortality Rates” , in JSM2011 proceedings, Section on Statistics in Epidemiology, 2011.     

 14. J. Suntornchost, E.V. Slud , and R. Wei, “A bootstrap study for evaluating the Lee-Carter and the (Smoothed) Segmented Lee-Carter models” , Preprint.

 15. J. Suntornchost, R. Wei, and E.V. Slud, “Modeling U.S. Cause-speci_c mortality rates using an age-Segmented Lee-Carter model”, in JSM2010 proceedings, Section on Statistics in Epidemiology, 2010.

 16. K. Neammanee and J. Suntornchost, “A Uniform Bound on a Combinatorial Central   Limit Theorem”, Stochastic Analysis and Applications, Vol.23, page 559-579, 2005.

 

 

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 17 Sep 2018