รองศาสตราจารย์ ดร.อมร วาสนาวิจิตร์

Amorn Wasanawichit, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/3
Phone: 02-218-5225
Fax: 02-255-2287
Email: amorn.wa@chula.ac.th

การศึกษา

1994 : Ph.D. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1986 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1981 : B.Sc. (Education), Chiangmai University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 

1. S. Pianskool, A. Wasanawichit, Divisibility of Certain Periodic Semigroups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics., 29 (2005), 807-812.

2. S. Pianskool, A. Wasanawichit and Y. Kemprasit, Certain divisible hypergroups,  General Mathematics (Romania)13(3)(2005), 15-22.

 

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 24 Jan 2019