บุคลากร / People


อาจารย์ / Faculty

ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี

Kritsana Neammanee

02-218-5157

Kritsana.N@chula.ac.th

Field: Probability & Statistics
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

Chidchanok Lursinsap

02-218-5469

lchidcha@chula.ac.th

Field: Bioinformatics and Computational Biology, Neural Networks & Machine Intelligence
ศ.ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช

Patanee Udomkavanich

02-218-5218

Pattanee.U@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก

Yotsanan Meemark

02-218-5155

yotsanan.m@chula.ac.th

Field: Combinatorics & Graph Theory
ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

Paisan Nakmahachalasint

02-218-5225

Paisan.N@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
รศ.ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร

Chariya Uiyyasathian

02-218-5160

Chariya.U@chula.ac.th

Field: Combinatorics & Graph Theory
รศ.ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ

Chatchawit Aporntewan

081-920-1977

Chatchawit.A@chula.ac.th

Field: Bioinformatics and Computational Biology
รศ.ดร.ณัฐกาญจน์ ใจดี

Nattakarn Chaidee

02-218-5163

nattakarn.c@chula.ac.th

Field: Probability & Statistics
รศ.ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน

Nataphan Kitisin

02-218-5225

nataphan.k@chula.ac.th

Field: Geometry & Topology
รศ.ดร.ตวงรัตน์ ไชยชนะ

Tuangrat Chaichana

02-218-5163

t_chaichana@hotmail.com

Field: Algebra & Number Theory
รศ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ

Songkiat Sumetkijakan

02-218-5151

Songkiat.S@chula.ac.th

Field: Analysis
รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์

Nagul Cooharojananone

02-218-5156

Nagul.C@chula.ac.th

Field: Data Mining & Information Retrieval, Image Processing, Neural Networks & Machine Intelligence
รศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

Phantipa Thipwiwatpotjana

02-218-5153

phantipa.t@chula.ac.th

Field: Optimization & Operation Research
รศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

Pimpen Vejjajiva

pimpen.v@chula.ac.th

Field: Mathematical Logic
รศ.ดร.พิเชฐ ชาวหา

Phichet Chaoha

02-218-5214

phichet.c@chula.ac.th

Field: Geometry & Topology
รศ.ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์

Peraphon Sophatsathit

02-218-5469

peraphon.s@chula.ac.th

Field: Software Engineering and Database Systems
รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์

Rajalida Lipikorn

02-218-5224

rajalida.l@chula.ac.th

Field: Bioinformatics and Computational Biology, Image Processing
รศ.ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา

Wacharin Wichiramala

02-218-5174

wacharin.w@chula.ac.th

Field: Geometry & Topology
รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

Wicharn Lewkeeratiyutkul

02-218-5215

Wicharn.L@chula.ac.th

Field: Analysis
รศ.ดร.อนุสรณ์ ชนวีระยุทธ

Anusorn Chonwerayuth

02-218-5215

Anusorn.C@chula.ac.th

Field: Numerical Theory & Differential Equations
รศ.ดร.อมร วาสนาวิจิตร์

Amorn Wasanawichit

02-218-5225

amorn.wa@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
รศ.ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์

Imchit Termwuttipong

02-218-5214

Imchit.T@chula.ac.th

Field: Analysis
รศ.จิตรจวบ เปาอินทร์

Chitchuab Paoin

02-218-5162

Chitchuab.P@chula.ac.th

รศ.ณัฏฐนาถ ไตรภพ

Nattanard Triphop

02-218-5159

tnattana@chula.ac.th

รศ.ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์

Tippawan Santiwipanont

02-218-5153

Tippawan.S@chula.ac.th

รศ.ยุวรีย์ พันธ์กล้า

Yuwaree Punkla

02-218-5158

Yuwaree.P@chula.ac.th

ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

Krung Sinapiromsaran

02-218-5150

Krung.s@chula.ac.th

Field: Optimization & Operation Research
ผศ.ดร.กิติพร พลายมาศ

Kitiporn Plaimas

02-218-5220

kitiporn.p@chula.ac.th

Field: Bioinformatics and Computational Biology, Data Mining & Information Retrieval, Neural Networks & Machine Intelligence
ผศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

Khamron Mekchay

02-218-5215

K.mekchay@gmail.com

Field: Numerical Theory & Differential Equations
ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา

Jaruloj Chongstitvatana

02-218-5152

jaruloj@gmail.com

Field: Data Mining & Information Retrieval
ผศ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ

Jiraphan Suntornchost

02-218-5170

jiraphan.s@chula.ac.th

Field: Probability & Statistics
ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี

Dittaya Wanvarie

0-2218-5160

Dittaya.W@chula.ac.th

Field: Data Mining & Information Retrieval, Neural Networks & Machine Intelligence
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ

Teeraphong Phongpattanacharoen

02-218-5164

teeraphong.p@chula.ac.th

Field: Combinatorics & Graph Theory
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Boonyarit Intiyot

02-218-5150

boonyarit.i@chula.ac.th

Field: Optimization & Operation Research
ผศ.ดร.พงษ์เดช มนทกานติรัตน์

Pongdate Montagantirud

02-218-5214

pongdate.m@chula.ac.th

Field: Geometry & Topology
ผศ.ดร.ภควรรณ ปักษี

Pakawan Pugsee

02-218-5170

pakawan.p@chula.ac.th

Field: Data Mining & Information Retrieval, Software Engineering and Database Systems
ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล

Pattarasinee Bhattarakosol

02-218-5158

pattarasinee.b@chula.ac.th

ผศ.ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช

Monnat Pongpanich

02-218-5163

monnat.p@chula.ac.th

Field: Bioinformatics and Computational Biology
ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

Ratinan Boonklurb

02-218-5155

ratinan.b@chula.ac.th

Field: Numerical Theory & Differential Equations
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร

Vimolrat Ngamaramvaranggul

02-218-5161

vimolrat.n@chula.ac.th

ผศ.ดร.ศจี เพียรสกุล

Sajee Pianskool

02-218-5154

Sajee.P@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
ผศ.ดร.ศรันญา มณีโรจน์

Saranya Maneeroj

02-218-5220

saranya.m@chula.ac.th

Field: Data Mining & Information Retrieval
ผศ.ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ

Suphakant Phimoltares

02-218-5221

suphakant.p@chula.ac.th

Field: Image Processing, Neural Networks & Machine Intelligence
ผศ.ดร.สมใจ บุญศิริ

Somjai Boonsiri

02-218-5161

Somjai.B@gmail.com

Field: Software Engineering and Database Systems
ผศ.ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์

Samruam Baupradist

02-218-5160

Samruam.B@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
ผศ.ดร.สุจินต์ คมฤทัย

Sujin Khomrutai

02-218-5219

sujin.k@chula.ac.th

Field: Analysis, Geometry & Topology
ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

Keng Wiboontan

02-218-5219

kwiboonton@gmail.com

Field: Analysis
ผศ.ดร.เพชรอาภา บุญเสริม

Petarpa Boonserm

02-218-5157

Petarpa.boonserm@gmail.com

Field: Numerical Theory & Differential Equations
ผศ.ดร.เอื้อมพร ฟักสุวรรณ

Ouamporn Phuksuwan

02-218-5219

ouamporn.p@chula.ac.th

Field: Algebra & Number Theory
ผศ.วาสนา สุขกระสานติ

Vasana Sukkrasanti

02-218-5154

Vasana.C@Chula.ac.th

ผศ.ศศิภา พันธุวดีธร

Sasipa Panthuwadeethorn

02-218-5152

sasipa.c@chula.ac.th

ผศ.สุรชัย สมบัติบริบูรณ์

Surachai Sombatboriboon

02-218-5159

อ.ดร.กีรติ ศรีอมร

Kirati Sriamorn

02-218-5224

Kirati.S@chula.ac.th

อ.ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

Thap Panitanarak

02-218-5156

thap.p@chula.ac.th

อ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร

Teeradej Kittipassorn

02-218-5219

teeradej.k@chula.ac.th

Field: Combinatorics & Graph Theory
อ.ดร.นฤมล ประทานวณิช

Naruemon Pratanwanich

02-218-5469

naruemon.p@chula.ac.th

อ.ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์

Wutichai Chongchitmate

02-218-5219

wutichai.ch@chula.ac.th

อ.ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์

Athipat Thamrongthanyalak

02-218-5156

athipat.th@chula.ac.th

Field: Mathematical Logic
อ.ดร.อาธร เหลืองสดใส

Arthorn Luangsodsai

02-218-5150

arthorn.l@chula.ac.th

Field: Software Engineering and Database Systems
อ.ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

Raywat Tanadkithirun

02-218-5170

raywat.t@chula.ac.th

Field: Probability & Statistics
อ.โชติรส สุรพลชัย

Chotiros Surapholchai

02-218-5156

Chotiros.S@chula.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญ / Specialists

รศ.ดร.วนิดา เหมะกุล

Wanida Hemakul

hwanida@chula.ac.th
รศ.ดำรงค์ ทิพย์โยธา

Dumrong Tipyotha

02-218-5218
dumrong.t@chula.ac.th
รศ.สุชาดา ศิริพันธุ์

Suchada Siripant

ssuchada@chula.ac.th
รศ.เพ็ญพรรณ ยังคง

Penpan Youngkhong

02-218-5162
pyoungkhong@yahoo.com

เจ้าหน้าที่ / Staff

  1. 1. กัญญา เพลิดพราว (Kanya Plardprow) [kanya.p@chula.ac.th / 022185102)
  2. 2. ชุลีกร เสืองามเอี่ยม (Chuleekorn Seu-ngam-eum) [mmm541@hotmail.com / 022185141)
  3. 3. ดรุณี สว่างดี (Darunee Sawangdee) [darunee.s@chula.ac.th / 022185146)
  4. 4. นงลักษ์ พุทธเจริญ (Nonglak Pootachareon) [nonglak_1225@hotmail.com / 022185140) เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  5. 5. นันท์นิชา ธาระเวช (Nanicha Tharavech) [tnanicha@hotmail.com / 022185172) เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  6. 6. วิภา พิมพาพันธ์ (Wipa Pimpapan) [wipa.p@chula.ac.th / 022185140) เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
  7. 7. ศรันยฉัตร วิลาลัย (Saranyachat Wilalai) [saranyachatw@gmail.com / 022185144)
  8. 8. สุพัตรา อุบลบาน (Supattra Ubolban) [supattra.u@chula.ac.th / 022185141)
  9. 9. อาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์ (Arporntip Sombatboriboon) [sarporntip@hotmail.com / 022185142)