ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด FameLab Thailand Compatition 2019

May 16, 2019 อื่นๆfamelab1.jpg
famelab2.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด FameLab Thailand Compatition 2019 ซึ่งจัดโดย British Council Thailand เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562