ติดต่อเรา

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287
การเดินทาง
รถประจำทาง : สาย 29, 34, 93, 501, 25, 47, 21, 141, 16, 50, 36, 36ก, 542, 529.
BTS : สถานีสยาม ประตูทางออกที่ 2 (สามารถขึ้นรถโดยสารพิเศษภายในจุฬาฯ(ปอ.พ.) : สาย 1 หรือ สาย 4 ที่ป้ายหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ลิโด้เพื่อมาลงศาลาพระเกี้ยวได้)
MRT : สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2

อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น
ห้องประชุม บานเย็น ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13
ห้องประชุม / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12
ศูนย์วิจัย AVIC 11
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเรียน / หน่วยวิจัย / ห้องพักนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
9
ห้องเรียน / ห้องพักนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7
ห้องเรียน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 5
ศูนย์การเรียนรู้ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
สำนักงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
ห้องสันทนาการ / ห้องรับรอง ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1