อื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

44382281_2218187121791527_7969824185851576320_o

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

597040

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชาฯที่ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล 2560-2561: รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2560) ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก (ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์) ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ (รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560)

Read More

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 2 เรื่องจาก Prof. Akiyama

Picture1

Talk for graduate students Theorem from my recent work ― On the spot broadcast on how to make theorems ― Monday, August 20, 2018, 13:00-15:00 Banyen Auditorium, 15th Floor, Mahavajirunnahit Building Click the thumbnail for abstract: Talk for undergraduate students Math Spectacle Show Tuesday, August 21, 2018, 13:00-15:00 Banyen Auditorium, 15th Floor, Mahavajirunnahit Building Click the […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับคุณนวพล เชื่อมวราศาสตร์

IMG-0988

ขอแสดงความยินดีกับคุณนวพล เชื่อมวราศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม (ในทีมยังมีคุณธนิตาภรณ์ เผื่อนพงษ์ ภาควิชาชีวเคมีด้วย) ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทั้งสองจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2561

Read More

ประชุมความร่วมมือกับคณาจารย์จาก Universitas Airlangga, Indonesia

S__18882565

Dr. Nanik Siti Aminah และตัวแทนจาก Universitas Airlangga, Indonesia ได้มาประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 มีหัวหน้าหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

Read More

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

IMG_2351-_re

ผศ.ดร.รจิต วัฒนสินธุ์ กล่าวถึงโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

ภาควิชาฯติดอันดับ 1 ของประเทศไทยจาก QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016

ScreenClip

จากผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 1 ของประเทศไทยในสองสาขาวิชาคือ Mathematics และ Computer Science (รายละเอียด)

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช

9607_983874155015800_5559266278689624206_n

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Read More