ประกาศรับสมัคร

รับสมัครผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น2559

ดูรายละเอียดที่นี่

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

math-grad-1-59

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วิธีปกติ รอบแรก รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ. – 26 ก.พ. 59 รอบสอง รับสมัครตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 59 วิธิพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 59 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ(PDF)

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา​เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหลักสูตรฯ

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับ ป.โทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (วิธีปกติ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (วิธีพิเศษ) – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ (วิธีพิเศษ) รับสมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียดสามารถดูได้ในเอกสารแนบด้านล่าง – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (วิธีปกติ) รายละเอียด – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (วิธีพิเศษ) รายละเอียด – ป.เอก สาขาคณิตศาสตร์ (วิธีพิเศษ) รายละเอียด

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

prakaasrabsmakhrekhaasueksaatphaakhtn2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้อง 323/3 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่อ้อ 02-2185140 ทั้งนีัขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Read More