ประกาศรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) รอบ 2 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับป.โทและเอก สาชาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

exam_60

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับป.โทและเอก สาชาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์

Read More

รับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/amcs/

Read More

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีกาศึกษา 2559

2016-09-12

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีกาศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

exam_B59

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/GradMaths

Read More

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

โดยรับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Read More

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2559 (รอบ 2)

csgrad59

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2559 (รอบ 2) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/

Read More

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โทและเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559  (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ของหลักสูตร

Read More