สำรวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์

November 17, 2017 กิจการภายในlogochula

เรียน คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วย ภาควิชาฯ กำลังทำการสำรวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) และเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคณาจารย์ จึงขอให้ท่านแจ้งความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ลงในแบบสำรวจตามลิงค์ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

https://goo.gl/forms/kC8IYnDnuU5Xb9e13

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผน