รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

March 20, 2018 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น2561

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2561

หมดเขตวันรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/module/news.php