รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

January 23, 2019 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/cs/