รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

January 22, 2019 ประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้่าศึกษา-1-62

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/amcs