ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

February 2, 2015 ประกาศรับสมัคร Admission & Recruitment, newsprakaasrabsmakhrekhaasueksaatphaakhtn2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้อง 323/3 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่อ้อ 02-2185140 ทั้งนีัขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ