บรรยายพิเศษ Good Integers and Applications in Coding Theory

February 28, 2018 บรรยายพิเศษขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ: Good Integers and Applications in Coding Theory
โดย ผศ.ดร.สมพงค์  จิตต์มั่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง  1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
Abstract:

A class of good integers has been introduced by P. Moree in 1997 together with the characterization of good odd integers. Such integers have been shown to have nice theoretical properties and wide applications. In this talk, a complete characterization of all good integers will be given. Two subclasses of good integers will be discussed, namely, oddly-good and evenly-good integers. As applications, good integers and oddly-good integers are applied in the study of some special families of cyclic/abelian codes.