บรรยายพิเศษหัวข้อ Fourier analysis on distributions and hyperfunctions และ Recent development of Korean Mathematics: How could we host ICM 2014 from a developing country? โดย Professor Dohan Kim

December 29, 2014 บรรยายพิเศษ news, Special Talkpublication6_0

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดย  Professor Dohan Kim

ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้อง 308 อาคารมหามกุฏ

# เวลา 13.00—13.50 น.
หัวข้อเรื่อง  Fourier analysis on distributions and hyperfunctions

# เวลา 14.00—14.50 น.
หัวข้อเรื่อง  Recent development of Korean Mathematics:
How could we host ICM 2014 from a developing country?