ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

September 5, 2018 อื่นๆ597040

40847106_1860301510725695_6150846351346237440_n597044597042

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชาฯที่ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล 2560-2561: รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2560)
  2. ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก (ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์)
  3. ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ (รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560)